Ασυναγώνιστες τιμές

.gr domains από 23€
.eu domains με 12€
διεθνή domains από 12€
Κατοχυρώστε τώρα
150MB disk space
3GB Monthly traffic
10 pop3 emails

3,00€ / μήνα
Λεπτομέρειες
500MB disk space
10GB Monthly traffic
25 pop3 emails

6,00€ / μήνα
Λεπτομέρειες
1GB disk space
20GB Monthly traffic
100 pop3 emails

9,00€ / μήνα
Λεπτομέρειες
2GB disk space
30GB Monthly traffic
200 pop3 emails

16,00€ / μήνα
Λεπτομέρειες
Πληρωμές μέσω Paypal, Visa, Mastercard & Τραπεζική κατάθεση

 

Όροι χρήσης υπηρεσιών της Cityhost

 

Με την έναρξη παροχής υπηρεσιών από την Cityhost προς τον εκάστοτε πελάτη αυτός συμφωνεί και αποδέχεται τα ακόλουθα:

 

Το περιεχόμενο των σελίδων δεν θα είναι αντίθετο με το Νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο υπογράφων την παρούσα αίτηση είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου και δια το περιεχόμενο των σελίδων. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει διακοπή της καταχώρησης χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων.

 

Η Cityhost δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και για την σωστή διεκπεραίωση των πωλήσεων και παραγγελιών των χρηστών μέσω του δικτύου. Οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου πραγματοποιούνται μέσω του ασφαλούς (Κρυπτογραφημένου) περιβάλλοντος της PayPal.

 

Η Cityhost εγγυάται την συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών της (uptime) σε ποσοστό 99,9%. H Cityhost δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι υπηρεσίες της δεν είναι διαθέσιμες λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, απρόσιτη ή διακοπή ή καθυστέρηση στις τηλεπικοινωνίες ή τις υπηρεσίες τρίτων, επιθέσεις χάκερ ή ιών, αποτυχία του λογισμικού τρίτων ), ή λόγω προγραμματισμένων ή έκτακτων εργασιών συντήρησης στον εξοπλισμό της εταιρείας.
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας (downtime) άνω των 0,1% μηνιαίως ο πελάτης θα λάβει έναν (1) μήνα επιπλέον φιλοξενίας χωρίς χρέωση.

 

Οι χρεώσεις για την φιλοξενία ιστοσελίδων στον διακομιστή της Cityhost γίνονται βάσει του εκάστοτε τιμολογίου και το οποίο μπορεί να τροποποιείται άπαξ του έτους.

 

Η διάρκεια της παρούσης καταχώρησης ισχύει για το διάστημα που αναφέρεται στην αίτηση και παρατείνεται αυτομάτως για το ίδιο διάστημα μετά από το πέρας της διάρκειας ισχύος της, εφόσον δεν καταγγελθεί ένα μήνα πριν από την λήξη της από οποιοδήποτε των συμβαλλόμενων μερών.

 

Η διακοπή της καταχώρησης ιστοσελίδων γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση προς την Cityhost 30 ημέρες πριν και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων.

 Στην περίπτωση που γίνει αίτημα διακοπής των υπηρεσιών μας μετά την έκδοση ειδοποίησης / τιμολογίου παροχής υπηρεσιών απο το σύστημα και πριν την πραγματική ημερομηνία λήξης της υπηρεσίες, ο πελάτης υποχρεούται, ανάλογα με την υπηρεσία που του παρέχετε, να εξωφλήσει τμήμα του χρόνου ανανέωσης του πακέτου φιλοξενίας, ανάλογο των χαρακτηριστικών του πακέτου. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση όσον αφορά τα πακέτα Starter και Lite, ενώ υπάρχει ελάχιστη χρέωση 1 μήνα για το πακέτο Standard και 3 μηνών για το πακέτο Enhanced.

Διευκρινίζεται ότι στην ανωτέρω περίπτωση, θα διατηρηθεί για το νέο διάστημα το πακέτο φιλοξενίας ενεργό με την νέα ημερομηνία λήξης του η οποία θα ολοκληρωθεί με την οριστική διαγραφή των περιεχομένων καθώς και των σχετικών backup που διαθέτει.

Ο Συμβαλόμενος πελάτης ( σε περίπτωση κατωχύρωσης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr ) δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με με τον Νόμο 1599/86 ότι:

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
 2. Δεν παραβιάζει εν γνώσει του δικαιώματα τρίτων
 3. Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 4. Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτος χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λιστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην Ελληνική και Λατινική μορφή, είναι ο αρμόδιος οργανισμός Τοπικής αυτοδιοίκησης.
 5. Σε περίπτωση δήλωσης καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr είναι Κυβερνητικός οργανισμός.
 6. Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρει την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο κοινόχρηστο όνομα χώρου που συνθετεί το μη μεταβλητό πεδίο.

Η χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων που υποβάλλονται διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των δηλώσεων καταχώρησης από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους προς εμάς.

 

 Σε περίπτωση Αίτησης αλλαγής καταχωρητή, δηλώνει επίσης υπεύθυνα και σύμωνα με τον Νόμο 1599/86 ότι:

 1. Τα στοιχεία που δηλώνει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
 2. Έχει εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλαίο καταχωρητή, όσον αφορά το συγκεκριμένο Όνομα Χώρου για το οποίο αιτείται την αλλαγή καταχωηρητή.
 3. Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)

 

Η Cityhost δικαιούται να διακόψει την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη εφόσον:

 1. O πελάτης καθυστερήσει την εξόφληση των τιμολογίων
 2. Υπάρχει παράβαση των κανόνων που απορρέουν από την παράγραφο 1 της παρούσας.
 3. Υπάρχει λανθασμένη ή/και κακόβουλη χρήση των υπηρεσιών μέσω εντολών/προγραμμάτων που μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση του δικτύου της Cityhost.

 

 

Σε περίπτωση παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας με κακόβουλους σκοπούς ή/και ακόμα παρεμπόδιση υπηρεσιών σε χρήστη, δίκτυο ή διακομιστή (DoS attack) μέσω των διακομιστών της Cityhost θα υπάρξουν ποινικές διώξεις.

 

Ο πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες την Cityhost και θα την καλύψει από κάθε χρηματικό κόστος συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Cityhost εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του λογαριασμού φιλοξενίας αυτού.

 

Αρμόδια για διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ του πελάτη ή και τρίτων προσώπων με την Cityhost, εφόσον δεν επιλυθούν σε φιλικό επίπεδο είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό δίκαιο.

 

Οι εκάστοτε προσφορές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Κάθε πελάτης δικαιούται να επιλέξει μόνο μία απο τις διαθέσιμες προσφορές / βραβεία που παρέχει η εταιρεία μας.

Η Cityhost διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για λόγους απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών ή ανωτέρας βίας.

 

Ημ/νια τελευταίας ενημέρωσης: 20/08/2012